.bubble-comment-count{ background:transparent url(http://tinyurl.com/yd7yycn) no-repeat; float:right;top:0; font-size:11px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:bold; height:31px; width:34px; text-align:center; margin-left:10px; padding:4px 0 0 3px; }

Monday, June 21, 2010

0 Memahami asas golongan sunnah dan syiah dalam islam

Persoalan Agama: Perbezaan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah, Syiah


2010/06/20

Soalan:

SAYA kurang faham apakah sebenarnya perbezaan antara Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah. SAIFUDDIN, Sri Damansara.

Jawapan:

ISTILAH Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak asing lagi bagi masyarakat awam. Namun istilah ini di kalangan ulama, ada yang menyempitkan dan ada yang meluaskan. Pengarang al-Farqu baina al-Firaq yang beraliran Sunnah, Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi, menerangkan bahawa ada lapan macam golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan ada 15 prinsip pokok yang wajib dipenuhi. Prinsip p itu pun belum tentu dipersetujui lapan golongan berkenaan. Namun demikian, mereka tidak saling mengkafirkan atau menyesatkan.

Dalam surat Syeikh al-Azhar Salim al-Bisyri kepada seorang tokoh Syiah, Syaraf ad-Din al-Musawi, difahami bahawa tokoh Sunnah itu berpendapat bahawa Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah golongan terbesar kaum Muslim yang mengikuti fahaman atau aliran Asy’ari dalam akidah salah satu daripada empat mazhab (Malik, Syafi’i, Hanafi, dan Hambali) dalam syariah.
Pengarang al-Faruq baina al-Firaq , pula menyatakan dengan pasti bahawa “Termasuk pula dalam kelompok Ahli Sunnah Wal Jamaah itu pengikut al-Auza’i, ats-Tsauri, Ibnu Abi Lailah, dan Ahl azh-Zhahir (al-Farqu, hlm 314).

Kelompok Syiah juga terbahagi, bahkan dalam puluhan kelompok. Pengarang al-Farqu baina al-Firaq membahagi kelompok Syiah menjadi empat kelompok besar yang setiap kelompok pula masing-masing terbahagi kepada sekian banyak kelompok kecil. Menurutnya, hanya dua daripada kelompok besar itu yang dapat dimasukkan ke dalam umat Islam, iaitu kelompok Imamiyah dan kelompok Zaidiyah.

Walaupun mereka ini berbeza-beza, ada prinsip dasar yang mesti diyakini semua kelompok Syiah sebagai mana yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah (salah seorang ulama Syiah) iaitu keyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW menetapkan dengan pernyataan yang tegas mengenai khalifah sesudahnya, iaitu Imam Ali.

Benih kelahiran kelompok Syiah adalah persoalan khilafah. Maka benarlah sebagai mana yang dijelaskan oleh Syeikh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya at-Takfir al-Falsafi fi al-Islam, yang menyatakan bahawa pada hakikatnya, Syiah adalah aliran politik. Ini berbeza dengan Ahl-Sunnah wal Jamaah yang kelahirannya dimulai dengan persoalan akidah.

Sebenarnya kelompok Syiah sebagai mana dikemukakan diatas cukup banyak, namun sebahagian kelompok berkenaan sudah punah. Yang bertahan hingga kini dalam jumlah besar adalah Syiah Imamiyah Itsna ‘Asyariyah iaitu penganutnya sekitar 90 peratus rakyat Iran, 50 peratus rakyat Iraq, sebahagian penduduk Afghanistan, Syria, Pakistan dan beberapa juga negara lain. Kelompok Syi’ah Zaidiyah yang secara umumnya bertempat di Yaman.

Antara perbezaan atau perkara yang tidak dapat diterima oleh Ahl-Sunnah wal Jama’ah iaitu:


Nabi SAW belum menyampaikan seluruh ajaran, ada yang disembunyikan untuk kalangan imam, padahal secara tegas al-Quran dalam surah Ma’idah ayat 67 menyatakan: “Sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu, kalau tidak maka engkau belum menyampaikan risalah-Nya.”


Kalangan imam mempunyai hak untuk mengecualikan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW.


Kalangan imam juga mempunyai kedudukan yang sama dengan Nabi SAW dari segi maksum (terpelihara mereka daripada berbuat salah atau dosa).

Menurut pandangan Syiah Imamiyah, mereka meyakini bahawa Ali bin Abi Talib adalah imam dan khalifah yang ditunjuk oleh Nabi. Namun, apa yang berlaku kalangan sahabat Nabi baiat Abu Bakar kemudian Umar dan Usman, dan diikuti Ali bin Abi Talib.

Sikap tiga khalifah menerima pelantikan berkenaan dan sikap majoriti sahabat merestui mereka sebagai khalifah, dinilai oleh kelompok Syiah sebagai sesuatu yang menyalahi petunjuk Nabi SAW. Dari sinilah lahirnya sikap mereka yang antisahabat sehingga membenci dan mengutuk sahabat-sahabat Nabi SAW.

0 comments: